แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการหนุนเสริมการทำงานร่วมกันในระดับตำบลภายใต้โมเดลการดำเนินงานโครงการวิจัย “ตำบลน่าอยู่สำหรับผู้สูงวัย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเปราะบาง”

Alhamdulillah 1 ใน 6 แพลตฟอร์ม […]

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศ […]