ประมวลภาพกิจกรรมสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ พบปะคณาจารย์ ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรมกิจกรรมพบปะคณาจารย์ จัดโดย สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ
ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566
เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 13-401

(แนะนำการดูแลและการให้คำปรึกษานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนด และชี้แจงกฎกระทรวงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามระเบียบการศึกษาของมหาวิทยาลัย)