ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี