ประชุมหาหรือเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับ Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

ประชุมหาหรือเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับ Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) โดย ดร.สาฮีดัน อับดุลมานะ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Dr. Nor Hafeizah Hassan, Department Head, Faculty of Information and Communication Technology และ Dr. Nurul Izrin Md Saleh อาจารย์ประจำ
ในการนี้รองวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเข้าร่วมประชุมด้วย