ฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี
คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอับดุลฟาตะห์ มะสาแม
รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ซากี นิเซ็ง
รองคณบดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY)

นายเฟาซาน มาปะ
หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมะฟายซู เจ๊ะแว
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุอัยดา บือแน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DATA SCIENCE AND ANALYTICS)

ดร.สาฮีดัน อับดุลมานะ
หัวหน้า
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางนูรฮุดา มะสาแม
อาจารย์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวอิบตีซัม หามะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายมะรอนิง อุเซ็ง
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
Mr. Anas Mohammad Abdel Rahman TawalbehClone Tawalbeh
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายคอลิด ลังสารี
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Research and Development of Halal Products)

นางสาวอานีสาห์ บือฮะ
หัวหน้า
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.รอปีอะ กือจิ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวฮัสนะห์ ยูโซะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นายซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ
หัวหน้า
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายซบรี หะยีหมัด
อาจารย์
ประจำสาขาวิชาการสอนเคมี
นายซอและห์ ตาเละ
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.นัจญ์มีย์ สะอะ
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะ

นายอับดุลมาลิก โตะแว
หัวหน้าสำนักงานคณะ
นายนิซอยบูลดิน นิเงาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. งานประชาสัมพันธ์คณะคณะ 2. งานอาคารและสถานที่คณะ 3. งานแผนและนโยบายคณะ 4. งานการเงินและบัญชีคณะ 5. งานสารบรรณและธุรการคณะ 6. พัสดุคณะ
นายอิบรอฮีม แวสะมะแอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวนูรไลลา มูละซอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)
นางสาวอาบีร หะยีสาอิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายวิชาการคณะ)
นางสาวสัลมา หมาดมานัง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
(เคมี)
นางสาวมารีเยาะ ดอเลาะ
นักวิทยาศาสตร์
(เคมี)
นางสาวสุฮัยลา อาแซ
นักวิทยาศาสตร์
(จุลชีววิทยา)
นางสาวยาวาเฮ กะสู
นักวิทยาศาสตร์
(อาหาร)
นายซารีฟ เจ๊ะแม
นักวิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
Untitled
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายมะลีกี สะมาแม
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวรุซณา สามะ
พนักงานรักษาความสะอาด