ประมวลผลภาพการเยี่ยมชมโครงการ ”การสร้างตัวแบบเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืน” วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ประมวลผลภาพการเยี่ยมชมโครงการ ”การสร้างตัวแบบเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืน” วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ณ ชุมชนบ้านกูแว ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร วอลี คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซากี นิเซ็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทีมวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมนำเสนอปลงานจากงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกีบคณะ ทุยสนับสุนจาก บพท.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม