• 086-481-0720
  • science@ftu.ac.th
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยฟาฎอนี

วารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

-การพัฒนาชุดสื่อสาร สำหรับผู้ป่วยมุสลิมที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ

-ประสิทธิภาพของชุดชั้นใน 3 in 1 สายใยรักต่ออาการคัดตึงเต้านม ปวดหลัง และปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด

-ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas flurescens TISTR358

-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ดูแลเด็กกับพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็กทารกที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพ

-ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อสุขภาวะทางจิตวิญญานของผู้สูงอายุมุสลิมที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

-การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยกากขี้แป้ง

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป

-การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งด้วยพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิิตย์กับรังสีอินฟราเรดในการแปรูปลูกหยีอบแห้ง

-Multimedia Islam Application System:Interactive Multimedia Application for Children in Improving their learning through Regularly Dua and Hadith for Children with Stories