• 086-481-0720
  • science@ftu.ac.th
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยฟาฎอนี

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคญาซิมบินมุหัมมัดอาล-ษานีย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
138/5 หมู่ที่ 3 (บ้านโสร่ง) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัดอาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยโดยสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามโดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ศรัทธาและปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะฮฺมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงส่งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองครอบครัวและสังคมโดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่วางอยู่บนหลักสมดุลครอบคลุมต่อเนื่องและบูรณาการ
จากการประชุมสภาวิทยาลัยอิสลามยะลาวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมกันนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงได้สถาปนา“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัดอาล-ษานีย์ ”
ปัจจุบันคณะได้มีเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งจะมีหลักสูตรทีเปิดสอนจำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564 (หลักสูตรนานาชาติ), หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 (หลักสูตรนานาชาติ) และทางคณะมีหลักสูตรร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

1.2 ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์
ปรัชญา: วิชาการคู่คุณธรรมบูรณาการอิสลามมาตราฐานสู่ความเป็นเลิศ
ปณิธาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคญาซิม บินมุหัมมัดอาลษานีย์เป็นแหล่งความรู้และความสามารถในสาขาวิชาต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
วิสัยทัศน์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งความรู้และความสามารถในสาขาวิชาต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรอบรู้ศรัทธาและปฏิบัติตามอัลกรุอานสุนนะฮฺและมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ให้เป็นที่ยอมรับ
3. ให้บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีมีประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการอิสลาม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งบนฐานธรรมภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :ยกระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสาธารณะยกระดับศักยภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่4:สร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าและการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนวากัฟและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สืบสานวิถีชีวิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยอัลกุรอ่านและซุนนะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความมั่นคงยังยืนของทรัพย์สินวากัฟด้วยอามานะฮฺและการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยกระดับมาตรฐานวิชาการด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ