ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยการสื่อสารงานวิจัยเครือข่ายการสื่อสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องริเวอร์แกรนด์ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องริเวอร์แกรนด์ โรงแรมริเวอร์ปัตตานี ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยการสื่อสารงานวิจัยเครือข่ายการสื่อสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ภาคใต้ เป็นโครงการพัฒนานักวิจัยภายใต้แหล่งทุน บพท. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและสื่อสารผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จ บรรลุตามเป้าประสงค์ของเป้าหมายที่ บพท. คาดหวังและสามารถสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกของงานวิจัยสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง